Reklamace a vrácení zboží

 1. 1

  Úvodní ustanovení

  Níže uvedené informace jsou výňatkem z všeobecných obchodních podmínek společnosti Pietro Filipi, s.r.o., se sídlem Praha 7, Na Maninách 315/4, PSČ 170 00, identifikační číslo: 2571786, jejichž úplné znění naleznete zde

  Vaše práva a povinnosti ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2158 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník.

  Na zakoupené zboží poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.
 2. - reklamaci uplatňujete v záruční době a bez zbytečného odkladu, tj. v co nejkratším termínu poté, co se vada objevila
  - společně se zbožím zašlete prodávajícímu doklad osvědčující převzetí zboží, samotné zboží musí být v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady
  - označte reklamovanou vadu zboží
  - reklamaci uplatněte zasláním zboží společně s příslušnými doklady na adresu pietro filipi, Kolbenova 609, 190 00 Praha 9

  Prodávající rozhodne o reklamaci, bez zbytečného prodlení. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době.

  Vady zboží se dělí podle toho, zda je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího.

  a) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

  b) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.
 3. - zboží můžete vrátit do 14 dnů od zakoupení
  - zboží musí být nenošené
  - zboží zašlete společně s příslušnými doklady na adresu pietro filipi, Kolbenova 609, 190 00 Praha 9

  Formulář pro vrácení zboží naleznete zde.